Đồ án truyện tranh Dê Đen Dê Trắng - Comic Media Academy

Đồ án truyện tranh Dê Đen Dê Trắng

17/03/2017

Đồ án truyện tranh Dê Đen Dê Trắng do Nguyễn Văn Thoại, học viên K05 thực hiện cho bộ môn Sáng tác 01. Đồ án được thực hiện sau 04 tháng Văn Thoại theo học vẽ tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).

Tác phẩm được đúc kết từ các kỹ năng Thoại tích lũy trong học kỳ 1 như: Basic Sketch, Phối cảnh, Silhouette Solid Sketch…

truyện tranh Dê Đen De Trắng 01 truyện tranh Dê Đen De Trắng 02 truyện tranh Dê Đen De Trắng 03 truyện tranh Dê Đen De Trắng 04 truyện tranh Dê Đen De Trắng 05 truyện tranh Dê Đen De Trắng 06 truyện tranh Dê Đen De Trắng 07 truyện tranh Dê Đen De Trắng 08

Facebook Comment