Học viên đã ứng tuyển thành công Archives - Comic Media Academy
Nguyễn Dương Minh Trí – Họa sĩ kể chuyện-K10
13/01/2020
Xem thêm arrow_right_alt
Lê Nguyễn Gia Hiền – Họa sĩ kể chuyện-K11
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Quốc Huy – Họa sĩ kể chuyện-K05
04/10/2019
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Phúc Thiện – Họa sĩ kể chuyện-K06
03/10/2019
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Lan Hương – Họa sĩ kể chuyện-K07
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Thục Hân – Họa sĩ kể chuyện-K07
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Phát Tài – Họa sĩ kể chuyện-K05
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Khương Thảo – Họa sĩ kể chuyện-K05
28/08/2019
Xem thêm arrow_right_alt
Lê Hoàng Gia – Họa sĩ kể chuyện-K02
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Hoài Thương – Họa sĩ kể chuyện – K02
Xem thêm arrow_right_alt
Nguyễn Thị Xuyên – Họa sĩ kể chuyện-K02
Xem thêm arrow_right_alt
Lê Hoàng – Họa sĩ kể chuyện-K05
Xem thêm arrow_right_alt
Phan Hồng Đức – Họa sĩ kể chuyện – K05
Xem thêm arrow_right_alt