Chính sách học bổng - Comic Media Academy

Chính sách học bổng

1

Học viên tiêu biểu

50% học phí - học kỳ tiếp theo
Học bổng Học viên tiêu biểu do Ban giám hiệu bầu chọn. Áp dụng cho học viên hội tụ đầy đủ các yếu tố:
1. Kết quả học tập tốt, điểm trung bình các môn học trên 8.0 (căn cứ theo bảng điểm).
2. Thái độ học tập tích cực và nghiêm túc (căn cứ theo nhận xét & đánh giá của các giảng viên).
3. Chuyên cần đi học đầy đủ và đúng giờ. (căn cứ theo báo cáo điểm danh & sổ đầu bài).
4. Tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.
5. Đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh nhà trường.
Giá trị: Học viên tiêu biểu toàn Viện được xét cấp học bổng tương đương 50% học phí học kỳ tiếp theo.
Thời gian xét học bổng: Cuối mỗi học kỳ
Số lượng: 01 học viên / học kỳ

2

Học viên tiêu biểu 02 học kỳ liên tiếp

75% học phí - học kỳ tiếp theo
Điều kiện xét học bổng tương tự mục 1.
Giá trị: Học viên tiêu biểu toàn Viện 02 học kỳ liên tiếp được xét cấp học bổng tương đương 75% học phí học kỳ tiếp theo.
Thời gian xét học bổng: Cuối mỗi học kỳ
Số lượng: 01 học viên / học kỳ (nếu có)

3

Học viên có thành tích học tập cao nhất lớp

30% học phí - học kỳ tiếp theo
Học bổng Học viên có thành tích học tập cao nhất lớp áp dụng cho học viên hội tụ đầy đủ các yếu tố:
1. Học viên có điểm trung bình tất cả các môn học trong học kì cao nhất lớp (căn cứ theo bảng điểm).
2. Điểm trung bình các môn học trên 8.0 (căn cứ theo bảng điểm).Trường hợp có trên 2 học viên có số điểm trung bình tất cả các môn trong học kì bằng nhau, CMA sẽ căn cứ vào yếu tố phụ
3. Thái độ học tập (căn cứ theo nhận xét & đánh giá của các giảng viên).
4. Chuyên cần (căn cứ theo báo cáo điểm danh & sổ đầu bài)
5. Hoạt động cộng đồng.
Giá trị: Học viên có thành tích học tập cao nhất lớp được xét cấp học bổng tương đương 30% học phí học kỳ tiếp theo.
Thời gian xét học bổng: Cuối mỗi học kỳ
Số lượng: 01 học viên / lớp / học kỳ

4

Học viên chuyên cần

10% học phí - học kỳ tiếp theo
Học bổng Học viên chuyên cần áp dụng cho học viên hội tụ đầy đủ các yếu tố:
1. Học viên đi học đầy đủ và hoàn thành bài tập trên lớp, bài tập về nhà, bài cuối kỳ của các bộ môn (căn cứ theo báo cáo điểm danh & bảng điểm môn học).
2. Học viên hoàn thành bài sáng tác mỗi học kỳ (căn cứ theo bảng điểm).
3. Thái độ học tập nghiêm túc (căn cứ theo nhận xét & đánh giá của các giảng viên).
4. Học viên không thuộc diện thi lại, học lại (căn cứ theo bảng điểm).
Giá trị: Học viên chuyên cần được xét cấp học bổng tương đương 10% học phí học kỳ tiếp theo.
Thời gian xét học bổng: Cuối mỗi học kỳ
Số lượng: 01 học viên / học kỳ

5

Học viên có đóng góp xây dựng cộng đồng

30% học phí - học kỳ tiếp theo
Học bổng Học viên có đóng góp xây dựng cộng đồng áp dụng cho học viên tham gia tích cực nhất các hoạt động sau:
1. Các hoạt động cộng đồng và Câu lạc bộ do nhà trường tổ chức.
2. Đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh của nhà trường đến cộng đồng.
3. Giữ gìn vệ sinh môi trường, lớp học.
4. Thái độ học tập nghiêm túc (căn cứ theo nhận xét & đánh giá của các giảng viên).
5. Học viên không thuộc diện thi lại, học lại (căn cứ theo bảng điểm).
Giá trị: Học viên chuyên cần được xét cấp học bổng tương đương 30% học phí học kỳ tiếp theo.
Thời gian xét học bổng: Cuối mỗi học kỳ
Số lượng: Không giới hạn

6

Tốt nghiệp khá – giỏi

15% học phí - toàn khóa học
Học bổng Học viên tốt nghiệp khá – giỏi áp dụng cho học viên hội tụ đầy đủ các yếu tố sau:
1. Hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp với học lực Khá hoặc Giỏi.
2. Có đóng góp trong việc quảng bá, giới thiệu học viên mới nhập học tại trường.
Giá trị: Học viên tốt nghiệp khá – giỏi được xét cấp học bổng tương đương 15% tổng học phí mà học viên đã đóng (không áp dụng các học bổng và ưu đãi đã giảm trừ ở từng học kỳ).
Thời gian xét học bổng: Cuối khóa
Số lượng: Không giới hạn