Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục - Comic Media Academy