Tình Bạn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Tình Bạn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

24/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Trần Thị Y Anh
Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Lời hứa, tình bạn 
Thời gian thực hiện: 04/2020

Comic Media Academy.

Facebook Comment