PGS.TS Lê Huyên nói về Viện Truyện tranh và Hoạt hình

PGS.TS Lê Huyên

14/07/2011

Viện Truyện tranh và Hoạt hình sẽ thực hiện nghiên cứu để đưa ra những định hướng về truyện tranh, phim hoạt hình để nền công nghiệp truyện tranh Việt Nam đuổi kịp thế giới.

Facebook Comment