Tác phẩm cuối khóa - Lớp Manga Comic (cơ bản) Khóa 46 - Comic Media Academy