SKETCHNOTE - Comic Media Academy

SKETCHNOTE

23/02/2023

Tóm tắt nội dung văn bản, cuộc họp bằng hình ảnh (graphic recording)