Sài Gòn Mùa Covid -19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Sài Gòn Mùa Covid -19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

17/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K10 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên MAI LÊ ĐỨC TÀI
Khóa K10 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Sài Gòn Mùa Covid -19
Thời gian thực hiện: 04/2020

Quá Trình Thực Hiện

Bảng Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment