Phòng Chống Dịch Covid - 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Phòng Chống Dịch Covid – 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

24/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Nguyễn Minh Nhật
Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Covid -19
Thời gian thực hiện: 04/2020

Bản Phác Thảo

Bản Hoàn Thiện

Comic Media Academy.

Facebook Comment