Phạm Nhật Cường - Comic Media Academy
Phạm Nhật Cường
* Họa sĩ truyện tranh - Công ty Kstorybank
* Họa sĩ truyện tranh - HongToon Studio