Nguyễn Thanh Cao - Comic Media Academy
Nguyễn Thanh Cao
Họa sĩ diễn hoạt - SuZu Studio