Nguyễn Khương Thảo - Comic Media Academy
Nguyễn Khương Thảo
Nguyễn Khương Thảo
- Họa sĩ diễn hoạt tại CMA Studio
- Họa sĩ diễn hoạt tại Time Sun See Animation Studio
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Webtoon