Khánh thành phòng máy ứng dụng bảng vẽ điện tử - Comic Media Academy