Job home - Comic Media Academy

HỌC VIÊN ĐÃ ỨNG TUYỂN THÀNH CÔNG

Họ tên Chuyên ngành Nơi làm việc
Nguyễn Lan Hương Digital Painting Giáo viên CMA
Nguyễn Khương Thảo Hoạt Hình Họa sĩ diễn hoạt - CMA Studio
Nguyễn Phát Tài Truyện Tranh Giáo viên CMA
Lê Hoàng Truyện Tranh Tòa soạn báo Tuổi trẻ Cười
Lê Thị Hồng Hạnh Truyện Tranh Giảng viên - CMA
1 2 3 5