Hành Trình Lời Hứa – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Hành Trình Lời Hứa – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

24/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Lê Nguyễn Gia Hiền
Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Lời Hứa
Thời gian thực hiện: 04/2020

 

Lên Ý Tưởng 

Bản Phác Thảo

Bản Trắng Đen

Bản Màu

Bản Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment