Hành Trình Của Thỏ – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Hành Trình Của Thỏ – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

17/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K10 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Dương Ngọc Thọ Trung
Khóa K10 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Phiêu lưu 
Thời gian thực hiện: 04/2020

Bảng Trắng Đen

Bảng Hoàn Thiên

Comic Media Academy.

Facebook Comment