Đứa Con Của Trời – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy