Đồ án truyện tranh: Meo Meo - Comic Media Academy

Đồ án truyện tranh: Meo Meo

06/03/2017

Đồ án truyện tranh với tựa đề Meo Meo do Phạm Nhật Cường, học viên K05 tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) thực hiện cho bộ môn Sáng tác 01 – Học kỳ 1.

Tác phẩm lấy ý tưởng: Đôi khi phải bỏ qua sợ hãi để giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn.

Sáng tác 01 là môn học kết thúc học kỳ 1. Học viên ứng dụng những kiến thức, kỹ năng đã học trong học kỳ để sáng tác truyện tranh không lời có độ dài 08 trang.

đồ án truyện tranh Meo Meo trang bìa đồ án truyện tranh Meo Meo 01 đồ án truyện tranh Meo Meo 02 đồ án truyện tranh Meo Meo 03 đồ án truyện tranh Meo Meo 04 đồ án truyện tranh Meo Meo 05 đồ án truyện tranh Meo Meo 06 đồ án truyện tranh Meo Meo 07 đồ án truyện tranh Meo Meo 08 đồ án truyện tranh Meo Meo 09

Facebook Comment