CONCEPT - Comic Media Academy

CONCEPT

23/02/2023

Cung cấp ý tưởng chủ đạo/ tổng quát theo từng dự án (Ý tưởng TVC; Ý tưởng MV; Ý tưởng truyện tranh; Tổ chức bản thảo/ sách/ báo)