Sau khi kết thúc khoá học, tôi có nhận được chứng nhận gì không? - Comic Media Academy

Sau khi kết thúc khoá học, tôi có nhận được chứng nhận gì không?

20/12/2020

Học viên đạt đủ các điều kiện chuyên cần và hoàn thành bài tập cuối khoá sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học sau khi kết thúc. Giấy chứng nhận được chuyển phát nhanh đến từng học viên.