Nguyễn Lê Bích Trâm - Comic Media Academy
Nguyễn Lê Bích Trâm
Nguyễn Lê Bích Trâm
- CTV Vẽ minh họa phục vụ công tác Truyền thông.
- CTV hỗ trợ Tổ chức Sự kiện
- CTV tham gia dự án sáng tác
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Webtoon
- Giáo viên Lớp Digital Painting Cấp tốc