Nguyễn Khương Thảo - Họa sĩ kể chuyện-K05 - Comic Media Academy
Nguyễn Khương Thảo - Họa sĩ kể chuyện-K05
Nguyễn Khương Thảo - Họa sĩ kể chuyện-K05
- CTV Vẽ minh họa phục vụ công tác Truyền thông.
- CTV hỗ trợ Tổ chức Sự kiện
- CTV tham gia dự án sáng tác
- Trợ giảng Lớp Vẽ Truyện Tranh Webtoon
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh trên máy.