Nguyễn Thị Xuyên - Họa sĩ kể chuyện-K02 - Comic Media Academy
Nguyễn Thị Xuyên - Họa sĩ kể chuyện-K02
Nguyễn Thị Xuyên - Họa sĩ kể chuyện-K02
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic.
- Họa sĩ Vẽ Minh họa tại BTStudio.