Nguyễn Thị Xuyên - Comic Media Academy
Nguyễn Thị Xuyên
Nguyễn Thị Xuyên
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic.
- Họa sĩ Vẽ Minh họa tại BTStudio.