Phan Hồng Đức - Comic Media Academy
Phan Hồng Đức
Phan Hồng Đức
- Trưởng nhóm GV Khóa Digital Painiting Thiếu Nhi
- Trưởng nhóm GV Khóa Digital Painting Cấp tốc 
- Họa sĩ Vẽ Minh họa - làm việc tại Suzu Stuio
- CTV Vẽ minh họa - cộng tác tại Comic Media Academy.
- Quản trị viên fanpage Hủ Tiếu Lâm.