Phan Hồng Đức - Comic Media Academy
Phan Hồng Đức
Phan Hồng Đức
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh trên máy.
- Giáo viên Lớp Làm Phim Hoạt Hình 2D Cơ bản.
- Họa sĩ Vẽ Tranh Biếm họa - làm việc tại Tòa soạn Tuổi Trẻ Cười.
- CTV Vẽ minh họa - cộng tác tại Comic Media Academy.
- Quản trị viên fanpage Hủ Tiếu Lâm.