Bài tập Gesture Figure Drawing - Nguyễn Khương Thảo

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Nguyễn Khương Thảo

25/12/2017

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture Figure Drawing của Nguyễn Khương Thảo, học viên ngành họa sĩ Hoạt hình – khóa 05.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 1

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 2

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 3 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 4 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 5 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 6 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 7 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 8

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 9 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 10 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 11 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 12 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 13 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 14 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 15 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 16 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 17 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 18 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 19 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 20 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 21 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 22 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 23 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 24 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 25 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 26 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 27 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 28 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 29 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 30 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 31 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Khương Thảo 32

Facebook Comment