Bài thi Gesture Drawing – Dương Hương Ly - Comic Media Academy

Bài thi Gesture Drawing – Dương Hương Ly

30/08/2017

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture Drawing (Figure Drawing) của Dương Hương Ly, học viên ngành họa sĩ truyện tranh – khóa 01.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing

Bài thi Gesture Drawing

Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing

Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing

Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing Bài thi Gesture Drawing

Facebook Comment