Bài sáng tác 1- Đinh Trần Thu Hiền- Hệ Kỹ thuật viên khóa 07 - Comic Media Academy