Nguyễn Phúc Thiện - Họa sĩ kể chuyện-K06 - Comic Media Academy
Nguyễn Phúc Thiện - Họa sĩ kể chuyện-K06
Nguyễn Phúc Thiện - Họa sĩ kể chuyện-K06
- CTV Trực Văn phòng
- CTV Hỗ trợ Tổ chức Sự kiện
- CTV đăng tin bài trên Website CMA
- CTV Vẽ minh họa phục vụ cho công tác Truyền thông