[Hình ảnh] Bài basic painting - lớp Kỹ thuật viên K6 - Comic Media Academy

[Hình ảnh] Bài basic painting – lớp Kỹ thuật viên K6

29/03/2018

Những tác phẩm được thực hiện bởi học viên lớp Kỹ thuật viên K6 cho bài tập môn basic painting.

bài basic painting Bùi Đức Quốc Bảo
Tác phẩm của học viên Bùi Đức Quốc Bảo

bài basic painting Lâm Quốc Long

bài tập basic painting Nguyễn Quang Bảo
Tác phẩm của học viên Lâm Quốc Long

bài tập basic painting Lê Hồng Ngọc
Tác phẩm của học viên Lê Hồng Ngọc

bài tập basic painting Lê Nguyễn Anh Quyên
Được hoàn thành bởi học viên Lê Nguyễn Anh Quyên

bài tập basic paiting Trần Khuê Tâm
Bài vẽ của học viên Trần Khuê Tâm

Facebook Comment