Bài thi Gesture Drawing - Nguyễn Thị Hoài Thương - Comic Media Academy

Bài thi Gesture Drawing – Nguyễn Thị Hoài Thương

29/08/2017

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture Drawing (Figure Drawing) của Nguyễn Thị Hoài Thương (Thương Haki), học viên ngành họa sĩ truyện tranh - khóa 02.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki Bài thi Gesture Drawing - Thương Haki

Facebook Comment