Bài thi Gesture (Figure) Drawing - Nguyễn Thanh Triều

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Nguyễn Thanh Triều

25/12/2017

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture (Figure) Drawing của Nguyễn Thanh Triều, học viên ngành họa sĩ Hoạt hình - khóa 05.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 17

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 1

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 2

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 3

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 4

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 5

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 6

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 7

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 8

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 9

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 10

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 11

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 12

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 13

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 14

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 15

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 16

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 18

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 19

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 20

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 21

Facebook Comment