Bài thi Gesture (Figure) Drawing - Nguyễn Lê Bích Trâm

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Nguyễn Lê Bích Trâm

25/12/2017

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture (Figure) Drawing của Nguyễn Lê Bích Trâm, học viên ngành họa sĩ Hoạt hình - khóa 05.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 1

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 2

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 3

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 4

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 5

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 6

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 7

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 8

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 9

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 10

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 11

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 12

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 13

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 14

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 15

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 16

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 17

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 18

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 19

Facebook Comment