Bài thi Gesture Figure Drawing - Huỳnh Ngọc Minh Phương

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Huỳnh Ngọc Minh Phương

25/12/2017

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture (Figure) Drawing của Huỳnh Thị Minh Phương, học viên ngành họa sĩ hoạt hình - khóa 05.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 10

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 11

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 12

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 13

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 14

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 15

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 16

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 17

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 18

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 19

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 20

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 1

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 2

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 3

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 4

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 5

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 6

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 7

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 8

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 9

Facebook Comment